Η-μαθήματα στα πλαίσια του μεταπτυχιακού Διδακτική της Βιολογίας, ΕΚΠΑ, 2018.

Στο μάθημα θα περιγραφεί ο τρόπος  μεταβίβαση της γενετικής πληροφορίας σε μοριακό επίπεδο στους οργανισμούς

Στα επιμέρους θέματα ακολουθείται η ύλη του βιβλίου Γ γυμνασίου (5.2 Κεφάλαιο-Ροή της γενετικής πληροφορίας http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGYM-C123/740/4849,22067/

Οι στόχοι του μαθήματος αφορούν στη 

  • σύνδεση των χημικών μορίων με τα βιολογικά μόρια.(1ο μάθημα)
  • σύνδεση της μοριακής πληροφορίας με τα προϊόντα της πληροφορίας (πχ. πρωτείνες:2ο μάθημα)
  • οργάνωση της πληροφορίας για την ακριβή μεταφορά δεδομένων. (2ο μάθημα)
  • δόγμα της Βιολογίας και αναθεώρηση του δόγματοςτι είναι οι μεταλλάξεις:

•Αλλαγή στην αλληλουχία του DNA
•Συνήθως δημιουργούν ένα διαφορετικό φαινότυπο
•Ευθύνονται για πολλές κληρονομικές ασθένειες και για πολλές περιπτώσεις καρκίνου
•Συμβάλλουν στη δημιουργία γενετικής ποικιλότητας στον πληθυσμό
•Μπορεί να συμβούν σε οποιοδήποτε κύτταρο του οργανισμού αλλά μόνο όσες συμβαίνουν στα γεννητικά κύτταρα είναι δυνατό να μεταβιβαστούν στην επόμενη γενιά

Μαθήματα Βιολογίας A Λυκείου

Αναπαραγωγικό σύστημα


Μία περιγραφή του ευκαρυωτικού κυττάρου, των λειτουργιώ νκαι των οργανιδίων που περιέχονται σε αυτό.