ΤΟ ΓΕΝΕΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΣΤΙΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ


Σύμφωνα με τους διδακτικούς στόχους του ΑΠΣ Βιολογίας οι μαθητές καλούνται να περιγράφουν τη δομή και την οργάνωση του γενετικού υλικού στους ευκαρυωτικούς οργανισμούς, στους προκαρυωτικούς οργανισμούς και στους ιούς (Γενετικό υλικό προκαρυωτικών (πλασμίδια), χρωματίνη, χρωμόσωμα, καρυότυπος, γενετικό υλικό μιτοχονδρίων, χλωροπλαστών και ιών). Θα πρέπει να κατανοήσουν ότι σε κάποιες φάσεις της ζωής των ευκαρυωτικών κυττάρων, το DNA οργανώνεται σε χρωμοσώματα και να ανακαλύψουν τους λόγους για τους οποίους συμβαίνει αυτό. To χρωμόσωμα πρέπει να γίνει αντιληπτό ως ένα σύστημα οργάνωσης του γενετικού υλικού αλλά και ως ένα σύνολο γονιδίων.  Θα διακρίνουν τα κύτταρα σε διπλοειδή και απλοειδή αναγνωρίζοντας ότι σε κάποιους οργανισμούς, όπως ο άνθρωπος, τα χρωμοσώματα εμφανίζονται σε ζεύγη ομολόγων. Θα γνωρίσουν τον καρυότυπο, ανακαλύπτοντας την χρησιμότητα του στην μελέτη των χρωμοσωμάτων. Τέλος θα διακρίνουν τα χρωμοσώματα σε αυτοσωμικά και φυλετικά, ανακαλύπτοντας  πως καθορίζεται το φύλο στον άνθρωπο.