Εισαγωγή

Στα πλαίσια του συγκεκριμένου μαθήματος θα ανακαλύψετε τη δομή και τον τρόπο λειτουργίας των νευρικών κυττάρων. Θα κατανοήσετε πως διαφορετικά είδη ερεθισμάτων (χημικά, ηλεκτρικά, μηχανικά, θερμικά) δημιουργούν νευρικές ώσεις και πως επιτυγχάνεται η επικοινωνία των νευρώνων μέσω των συνάψεων.