Ρύπανση των υδάτων ονομάζεται η επιβάρυνση ενός υδάτινου οικοσυστήματος με χημικές ουσίες ή διάφορες μορφές ενέργειας π.χ. θερμότητα, η οποία έχει βλαπτικές επιδράσεις στους οργανισμούς του οικοσυστήματος.

Ο ευτροφισμός είναι ένα φαινόμενο ρύπανσης των υδάτων, που είναι αποτέλεσμα ανθρώπινων δραστηριοτήτων όπως:

1. Η απόρριψη αστικών λυμάτων χωρίς προηγούμενη επεξεργασία (άμεση).

2. Η απόρριψη λιπασμάτων από καλλιέργειες (έμμεση, με απόπλυση των καλλιεργούμενων εδαφών με τα νερά της βροχής). 

Οι επιπτώσεις του ευτροφισμού σε ένα υδάτινο οικοσύστημα αφορούν όλους τους οργανισμούς που ζουν σε αυτό, ειδικότερα εκείνους που βρίσκονται στην κορυφή της τροφικής αλυσίδας (κορυφαίοι καταναλωτές)