Το μάθημα αυτο αφορά σε συγκεκριμένα σημεία του μαθήματος "3.3 Φωτοδύνθεση" του Βιβλίου Γενικής Παιδείας Β Λυκείου. Πιο συγκεκριμένα σφορά στις υποενότητες "Ορατό φως-φωτοσυνθετικές χρωστικές" και "Πορεία της φωτοσύνθεσης".