Σε αυτό το μάθημα θα μελετήσουμε τα δύο είδη αζωτοδέσμευσης καθώς και τα υπόλοιπα στάδια του κύκλου του αζώτου στα χερσαία οικοσυστήματα.