Η ενότητα την οποία πραγματεύεται αυτό το η-μάθημα είναι το κυκλοφορικό σύστημα του ανθρώπου. Θα γίνει μελέτη της ανατομίας και μορφολογίας των οργάνων του συστήματος καθώς και της λειτουργίας τους.

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος επιδιώκεται οι μαθητές:


  1. Να αναγνωρίζουν τα μέρη της καρδιάς και να συσχετίζουν τη μορφή με τη λειτουργία τους
  2. Να διακρίνουν τα μεγάλα αγγεία που καταλήγουν στην καρδιά ή απομακρύνονται από αυτήν
  3. Να εξηγούν τον καρδιακό παλμό
  4. Να αριθμούν τις κατηγορίες αιμοφόρων αγγείων, να τις διακρίνουν με βάση μορφολογικά χαρακτηριστικά και να συσχετίζουν τα χαρακτηριστικά αυτά με τη λειτουργία τους
  5. Να διακρίνουν τη συστολική από τη διαστολική πίεση και να εξοικειωθούν με την αρχή λειτουργίας του αναλογικού πιεσόμετρου